QELLIMI I MBAJTJES SE RREGJISTRIT TREGTAR NGA QENDRA E FU

Qellimi kryesor i mbajtjes se rregjistrit tregatr te FU eshte evidentimi i tyre sipas llojit te biznesit dhe formes se tyre juridike, duke u anetaresuar ne kete menyre ne rrjetin Shqiptar te FU.
Anetaresimi u krijon atyre nje sere lehtesish ne marrjen e informacioneve lidhur me tregun e FU, sqarimin dhe ekzekutimin e procedurave tatimore e doganore, qarkullimin e pagesave vecanerisht me jashte vendit, mbrojtjen e te drejtave te tyre ne perputhje me legjislacionin aktual per shoqerite tregtare si dhe ne zgjidhjen e mosmareveshjeve eventuale.

Anetaresimi mundeson dhe pjesemarrjen e FU ne panairet e ndryshme te organizuar brenda e jashte vendit si dhe dhenien e asistences se nevojshme per kryerjen e veprimtarive te ndryshme
.


KUSHTET PER RREGJISTRIMIN NE RREGJISTRIN TREGTAR

FORMAT JURIDIKE TE NDERMARRJEVE

PROCEDURAT DHE DOKUMENTACIONI I RREGJISTRIMIT NE RREGJISTRIN TREGTAR

PROCEDUR A E THEMELIMIT TE FU

Kerkese per rregjistrim ne rregjistrin tregtar  © Copyright 2005  Qendra e Firmave Ushtrimore Shqiptare, All rights reserved Powered by WebPhotoPro